ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ) είναι ο αρμόδιος επιτελικός φορέας για το χειρισμό των θεμάτων διεθνών σχέσεων και αμυντικών συνεργασιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στα πλαίσια των στόχων της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας της χώρας.
Συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΞ ή/και λοιπών Υπουργείων και Οργανισμών, το ΓΕΕΘΑ και τα ΓΕ των Κλάδων των ΕΔ, μεριμνώντας για την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση και άρτια στοιχειοθέτηση των σχετικών πολιτικών και ενεργειών, διατυπώνοντας απόψεις και εισηγήσεις για αποτελεσματική υποστήριξη των εθνικών θέσεων.

Στην Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα, τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες:
 Τμήμα Διεθνών Οργανισμών.
• Τμήμα Διμερών Αμυντικών Συνεργασιών.
• Τμήμα Εθιμοτυπίας.