Τμήμα Διμερών Αμυντικών Συνεργασιών

Το Τμήμα Διμερών Αμυντικών Συνεργασιών, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Βαλκανικών Χωρών, Χωρών Μέσης Ανατολής, Ευρωπαϊκών Χωρών, και Λοιπών Χωρών, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Μελετά, εισηγείται αρμοδίως την ακολουθητέα πολιτική και χειρίζεται θέματα διμερών αμυντικών συνεργασιών.
• Σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει ανάλογα τις αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της Εθνικής Αμυντικής Πολιτικής σε θέματα Διμερών Αμυντικών Συνεργασιών, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση λοιπούς αρμόδιους φορείς του ΥΠΕΘΑ.