Τμήμα Διεθνών Οργανισμών

Το Τμήμα Διεθνών Οργανισμών, στο οποιο λειτουργούν τα γραφεία, ΝΑΤΟ και Λοιπών Οργανισμών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, και Διαστημικής Πολιτικής, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Μελετά και εισηγείται την ακολουθητέα πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
• Χειρίζεται αρμοδίως τα θέματα που αφορούν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και λοιπούς διεθνείς Οργανισμούς.
• Σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τις αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της Εθνικής Αμυντικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του ΥΠΕΘΑ.