Γραμματεία ΓΔΠΕΑΔΣ

Η Γραμματεία της ΓΔΠΕΑΔΣ είναι υπεύθυνη για τη γραφειοτεχνική υποστήριξη της Γενικής Δνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και τις απαιτούμενες υπηρεσίες μεταφραστικού.

Ευθύνεται, επίσης, για τα διοικητικά θέματα προσωπικού της Γενικής Δνσης. Υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος.