Τμήμα Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού

Το τμήμα Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Αμυντικής Σχεδίασης και Προγραμματισμού, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
• Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, με βάση την εγκεκριμένη ΠΕΑ και τις επιχειρησιακές προτεραιότητες του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕ των Κλάδων.
• Μεριμνά για τη σύνταξη του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΜΠΠΑΥ) και του Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Προμηθειών Παραλαβών Αμυντικού Υλικού (ΤΚΠΠΠΑΥ) , σε συνεργασία με τη ΔΟΙ της ΓΔΟΣΥ.
• Παρακολουθεί, μελετά και χειρίζεται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και λοιπών διεθνών οργανισμών, τα σχετικά με τον αμυντικό σχεδιασμό θέματα.
• Τέλος, ευθύνεται για την έκδοση εντύπου στο οποίο περιγράφεται το έργο και η γενικότερη πολιτική του ΥΠΕΘΑ (Λευκή Βίβλος).