3η Εκδήλωση Στρατηγικής Αναθεώρησης Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) – Σύνοδος Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE)

ΓΔΠΕΑΔΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), Πρέσβυς ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης, στις 16 Μαΐου 2024, συμμετείχε στην 3η Εκδήλωση Στρατηγικής Αναθεώρησης της PESCO και στις 17 Μαΐου 2024 στη Σύνοδο των Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής της EE που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες.

Κατά τη συνεδρίαση της εκδήλωσης της 16 Μαΐ 24, οι Διευθυντές Αμυντικής Πολιτικής των κρατών-μελών (κ-μ) της ΕΕ αντάλλαξαν απόψεις με τους Πρέσβεις της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας και με τους Στρατιωτικούς Αντιπροσώπους των κ-μ της ΕΕ, αναφορικά με το μέλλον της PESCO (Permanent Structured Cooperation) στο πλαίσιο της στρατηγικής αναθεώρησης αυτής για τα έτη 2026-2030.

Ο Πρέσβυς ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης, κατά τις παρεμβάσεις του, μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι ο κύριος μελλοντικός αντικειμενικός σκοπός της PESCO μετά το 2025, θα πρέπει να είναι η ενίσχυση των φιλοδοξιών της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας μέσω της στήριξης της συνεργασίας των κ-μ της Ένωσης, προκειμένου να υποστηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Βάσης (European Defence Technological Industrial Base – EDTIB). Επιπλέον, δήλωσε ότι παράλληλα θα πρέπει να επιδιώκεται μέσω της PESCO και η επίτευξη επιμέρους στόχων, όπως η δημιουργία οικονομιών κλίμακας καθώς και η επιδίωξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης και της συλλογικής ανθεκτικότητας.

Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ επισήμανε ότι η PESCO μπορεί να εξελιχθεί ως ένα πολύτιμο μέσο για την κινητοποίηση οικονομικών πόρων και ως εκ τούτου να δώσει κίνητρα στα κ-μ να επενδύσουν περισσότερο, καλύτερα και από κοινού εντός της ΕΕ.

Κατά τη σύνοδο της 17 Μαΐ 24, πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με την υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία, καθώς επίσης και για την εμπλοκή της ΕΕ στο Σαχέλ και την Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Ακολούθησε γεύμα εργασίας, κατά το οποίο οι Διευθυντές Αμυντικής Πολιτικής αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με την ενίσχυση της EDTIB σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (European Defence Industrial Strategy – EDIS).

Ο Πρέσβυς ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης στην παρέμβασή του, επιβεβαίωσε καταρχάς τη δέσμευση της Ελλάδας για συνέχιση παροχής στήριξης προς την Ουκρανία σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε διμερές όσο και σε ενωσιακό πλαίσιο. Επιπλέον, αναφορικά με τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας της ΕΕ, επισήμανε την ανάγκη άμεσης λειτουργίας του ξεχωριστού ταμείου στήριξης της Ουκρανίας (Ukraine Assistance Fund – UAF) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (European Peace Facility – EPF), υπό την προϋπόθεση πιστής εφαρμογής των κανόνων προέλευσης του παρεχόμενου εξοπλισμού για λόγους διαφάνειας.

Κατά τη δεύτερη συνεδρία της συνόδου, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ ανέδειξε τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES και επισήμανε στους ομολόγους του την ανάγκη υποστήριξης της επιχείρησης από τα λοιπά κ-μ με επιπλέον προσωπικό και μέσα, για τη διασφάλιση των στρατηγικών συμφερόντων της Ένωσης στην περιοχή.

Η Σύνοδος των Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής της ΕΕ, ολοκληρώθηκε με γεύμα εργασίας, όπου ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ επισήμανε την ανάγκη υποστήριξης της EDTIB για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας και των δυνατοτήτων ασφαλείας της Ευρώπης και παράλληλα υπέβαλε διάφορες προτάσεις προς την επίτευξη αυτού του σκοπού.