Τμήμα Διεθνούς Δικαίου – Στρατιωτικών Συμφωνιών

Το Τμήμα Διεθνούς Δικαίου – Στρατιωτικών Συμφωνιών, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Διεθνούς Δικαίου και Στρατιωτικών Συμφωνιών, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Παρακολουθεί, μελετά και εισηγείται θέματα διεθνούς δικαίου, που αφορούν ή επηρεάζουν την Πολιτική Εθνικής Άμυνας και τις πολυμερείς ή διμερείς αμυντικές σχέσεις της χώρας, διατηρώντας συνεχή επαφή με τις αρμόδιες διευθύνσεις του ΥΠΕΞ, για συντονισμό και συνεργασία.
• Χειρίζεται θέματα πολιτικής για τον έλεγχο εξοπλισμών και διεθνούς δικαίου, που αφορούν σε συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς ή στα πλαίσια διμερών σχέσεων.
• Τηρεί αρχείο διεθνών συμβάσεων και άλλων κειμένων που διέπουν το εθνικό έδαφος, τα χωρικά ύδατα, τον εθνικό εναέριο χώρο, ως και τα συναφή με αυτά θέματα. Επίπλεον, τηρεί ιδιαίτερο αρχείο με διεθνείς συμφωνίες – συνθήκες, που αφορούν στα Βαλκάνια ή τρίτες χώρες και έχουν επίπτωση στην εθνική άμυνα της χώρας.
• Τέλος, είναι υπεύθυνο για τη νομική επεξεργασία των κειμένων συμφωνιών αμυντικής συνεργασίας που υπογράφει η Ελλάδα με τρίτες χώρες. Είναι επίσης, υπεύθυνο για την προώθηση και υπογραφή όλων των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων, κοινών υπουργικών αποφάσεων ή σχεδίων νόμων, που αφορούν στην κύρωση συμφωνιών που υπογράφουν οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών ή άλλοι συναρμόδιοι Υπουργοί, καθώς και για την εφαρμογή τους από τους αρμόδιους φορείς του ΥΠΕΘΑ.