Διεθνείς Σχέσεις – Συνεργασίες

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ) είναι ο αρμόδιος επιτελικός φορέας για τον χειρισμό των θεμάτων διεθνών σχέσεων, αμυντικής πολιτικής και διεθνών συνεργασιών του ΥΠΕΘΑ, στο πλαίσιο των στόχων της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας της χώρας. Οι σχετικές διεθνείς συμφωνίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων. Για εξειδικευμένη αναζήτηση, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?ministryId=b7b64278-ee09-4e09-bf1c-631e543cf7da&type=0_0_0_0_1_0&pageNo=6